Tháng 10 - Hãy Đọc Kinh Thánh Cùng Nhau

Hãy Đọc Kinh Thánh Cùng Nhau

Tháng 10

Đây là phần 10 trong kế hoạch gồm 12 phần nhằm hướng dẫn bạn đọc xuyên suốt Kinh Thánh trong 365 ngày. Hãy mời bạn bè mình tham gia khi bạn bắt đầu đọc phần mới mỗi tháng. Loạt bài này rất phù hợp với Kinh Thánh âm thanh—nghe trong vòng 20 phút mỗi ngày! Các phân đoạn Cựu Ước, Tân Ước, cùng các Thi Thiên được chia đều trong mỗi bài đọc.

10CungNhauDocKinhThanh 1280x720

Phần 10 bao gồm các sách Truyền Đạo, Giăng, Giê-rê-mi, và Ca Thương. 

Ngày 1 trong 31 ngày | Truyền-đạo 1-3

Ngày 2 trong 31 ngày | Truyền-đạo 4-6

Ngày 3 trong 31 ngày | Truyền-đạo 7-9

Ngày 4 trong 31 ngày | Truyền-đạo 10-12

Ngày 5 trong 31 ngày | Giăng 1-3

Ngày 6 trong 31 ngày | Giăng 4-6

Ngày 7 trong 31 ngày | Giăng 7-9

Ngày 8 trong 31 ngày | Giăng 10-12

Ngày 9 trong 31 ngày | Giăng 13-15

Ngày 10 trong 31 ngày | Giăng 16-18

Ngày 11 trong 31 ngày | Giăng 19-21

Ngày 12 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 1-3

Ngày 13 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 4-6

Ngày 14 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 7-9

Ngày 15 trong 31 ngày | CGiê-rê-mi 10-12

Ngày 16 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 13-15

Ngày 17 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 16-18

Ngày 18 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 19-21

Ngày 19 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 22-24

Ngày 20 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 25-27

Ngày 21 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 28-30

Ngày 22 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 31-33

Ngày 23 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 34-36

Ngày 24 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 37-39

Ngày 25 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 40-42

Ngày 26 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 43-45

Ngày 27 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 46-48

Ngày 28 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 49-51

Ngày 29 trong 31 ngày | Giê-rê-mi 52 | Ca thương 1-2

Ngày 30 trong 31 ngày | Ca thương 3-5

Ngày 31 trong 31 ngày | Thi-thiên 38-39, 49-50

(0 Votes)

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form