Cầu Nguyện Hiệu Quả - Kenneth Hagin

06. Bạn Phải Xin Chúa Điều Bạn Muốn

06. Bạn Phải Xin Chúa Điều Bạn Muốn | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Chúng ta đang nói về bước đầu để nhận sự đáp lời cầu nguyện, bước một là quyết định điều bạn muốn nơi Chúa và tìm những câu Kinh Thánh hứa cho bạn những điều bạn ao ước. Bước số hai để nhận sự đáp lời cầu nguyện là xin Chúa điều bạn muốn và tin rằng bạn nhận được. Chắc chắn, Chúa biết điều chúng ta cần trước khi chúng ta xin, nhưng Ngài vẫn nói chúng ta xin Ngài, Kinh Thánh nói: “ ...Cha các con ở trên trời biết các con cần tất cả những điều ấy” (Ma-thi-ơ 6:32). Mà Ngài cũng bảo bạn xin những điều bạn cần “...Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được, để các con hưởng trọn niềm vui” (Giăng 16:24).

caunguyenhieuqua06 1280x720

Nói rằng bạn để Chúa toàn quyền và bạn biết Ngài tự động làm bất cứ điều gì tốt nhất thì không thuộc Kinh Thánh, chính Chúa Giê-xu phán chúng ta phải xin Đức Chúa Trời điều chúng ta cần. Giăng 16:23-24: “Ngày ấy các con không còn hỏi Ta về điều chi nữa. Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, điều gì các ngươi xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh Ta ban cho các ngươi. Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh Ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn”.

Ma-thi-ơ 7:7-8: “Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở cho. Vì ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ, cửa sẽ mở.” Mác 11:23-24: “Quả thật Ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng: Phải nhấc mình lên, và quăng xuống biển, nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy Ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi”.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 11322 guests and no members online

Your Language