Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

Chương 1 - Kinh Thánh Là Lời Đức Chúa Trời

caygaycuanguoichanbaychuong1 435x290 1Chương 1 - Kinh Thánh Là Lời Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời là Thánh Kinh, là quyển sách đặc biệt của Đức Chúa Trời. Khác với những quyển sách khác, Thánh Kinh là một quyển sách siêu nhiên. Thánh Kinh được viết bởi những người khác nhau, họ đã viết bởi sự hà hơi của Đức Thánh Linh. «Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình»‭‭ 2 Ti-mô-thê‬ ‭3:16‬.

Chương 2 - Đức Chúa Trời

caygaycuanguoichanbaychuong2 435x290 1Chương 2 - Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời thật quá vĩ đại để chúng ta có thể hiểu Ngài cách đầy trọn. Ngài không có khởi nguyên và không có tận cùng. Không có nơi nào mà Ngài không thể hiện diện. Lời Chúa trong sách Gióp 11:7 có câu hỏi rằng “Nếu ông dò xét, há có thể hiểu biết sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, và thấu rõ Đấng Toàn Năng sao?”

Chương 3 - Con Người Và Sa-tan

caygaycuanguoichanbaychuong3 435x290 1Chương 3 - Con Người Và Sa-tan

Đức Chúa Trời có một lý do rất thật trong sự tạo dựng loài người (người nam và người nữ). Ngài có một kế hoạch và mục đích kỳ diệu cho họ. Bởi vì Chúa là tình yêu, Ngài khao khát có những hữu thể đồng tâm trí, đồng tấm lòng để có thể chia sẻ sự sống của Ngài cho họ. Ngài hiện hữu vì mọi sự ấy, loài người sẽ đồng trị trời đất với Ngài như các con trai của Ngài.

Chương 4 - Chúa Giê-xu

caygaycuanguoichanbaychuong4 435x290 1Chương 4 - Chúa Giê-xu

Hai ngàn năm trước, một con người đã xuất hiện trong lịch sử. Ngài đã sinh ra trong thế giới và đã lớn lên thành Đấng nam nhi y như mọi con người khác, nhưng con người này khác biệt với mọi người. Ngài không phải là một con người tầm thường. Một trinh nữ đang chịu thai bởi Đức Thánh Linh để đưa Ngài vào đời. Ngài chính là con Đức Chúa Trời đến trần gian này trong hình thể loài người.

Chương 5 - ThậpTự Giá

caygaycuanguoichanbaychuong5 435x290 1Chương 5 - ThậpTự Giá

Qua sự chết của Con Ngài trên thập tự giá, Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa vĩ đại đang xử lý tội lỗi, sự đau khổ và phiền muộn của mỗi một con người. Đức Chúa Giêxu đã chết thế cho từng cá nhân trên thế gian. Tiếp nhận cách cá nhân những gì Ngài đã làm trên thập tự giá đem lại sự đáp lời cho mọi nhu cầu của chúng ta.

Chương 6 - Huyết Của Đấng Christ

caygaycuanguoichanbaychuong6 435x290 1

Chương 6 - Huyết Của Đấng Christ

Sự đổ huyết của Đức Chúa Giêxu trên thập tự giá là yếu tố để chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi và được chấp nhận vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. ”...Không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22).

Chương 7 - Sự Phục Sinh

caygaycuanguoichanbaychuong7 435x290 1

Chương 7 - Sự Phục Sinh

Sau sự chết trên thập tự giá, Đức Chúa Giêxu đã ở trong phần mộ ba ngày (Ma-thi-ơ 12:40). Và rồi Đức Chúa Trời đã khiến Con Ngài từ kẻ chết sống lại. (Đọc Ma-thi-ơ 28:1-20). “Theo Thần Linh của Thánh Đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giêxu (Rô-ma 1:4).

Chương 8 - Sự Ăn Năn

caygaycuanguoichanbaychuong8 435x290 1Chương 8 - Sự Ăn Năn

Sự ăn năn là bước đầu tiên chúng ta thực hiện để tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giêxu. ”...Vậy cả nhà Ysơraên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giêxu nầy mà các ngươi đã đóng đinh trên Thập Tự Giá, làm Chúa và Đấng Christ. Chúng nghe bấy nhiêu lời rồi, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phierơ cùng các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi?

Chương 9 - Đức Tin

caygaycuanguoichanbaychuong9 435x290 1Chương 9 - Đức Tin

Đức tin luôn luôn là dấu hiệu của một môn đệ Đấng Christ. Những môn đệ đầu tiên được biết dưới danh hiệu ”TÍN ĐỒ” (BELIEVERS). Chúa Giêxu đã phán: ”...kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả” (Mác 9:23). Đức tin có nghĩa là hoàn toàn lệ thuộc, nương dựa vào Đức Chúa Trời. Khi Ađam phạm tội thì ông đã bước ra khỏi sự nương cậy Đức Chúa Trời và bước vào sự độc lập, nương vào chính mình (mà đó là sự vô tín).

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 11200 guests and no members online

Your Language